KATHOLIEKE IDENTITEIT

De Borgesiusstichting heeft van oudsher een katholieke grondslag. De katholieke identiteit is dan ook een onderdeel van Mariadonk. We hechten belang aan het ontwikkelen van respect voor jezelf en de ander.
Bij dit alles willen we het besef vergroten dat we 
verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. Wij praten met kinderen over normen en waarden die o.a. voortkomen uit katholieke uitgangspunten en schenken aandacht aan de katholieke vieringen. Tevens
 willen we kinderen respect voor en kennis van andere geloofsovertuigingen bijbrengen, zodat ze een beeld krijgen van de verschillen en overeenkomsten in de huidige maatschappij.

Identiteitsontwikkeling is onderdeel van ons wereldburgerschapsonderwijs en geïmplementeerd binnen Onderzoekend & Ontwerpend leren en SWPBS.