MISSIE EN VISIE

Onderwijs bereidt kinderen voor op deelname aan een snel veranderende en nog onbekende toekomst.  Basisschool Mariadonk is een school waar de kinderen met plezier naar toe gaan, waar ieder kind welkom is.  Op onze school wordt 'lekker in je vel zitten' net zo belangrijk gevonden als optimale leerresultaten, die per kind kunnen verschillen en waarmee in het onderwijs rekening wordt gehouden. 

Visie

In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daar op Mariadonk op voor. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang, maar ook zelfstandig leren en zelf keuzes maken.

Kinderen moeten zich op onze school veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. We erkennen en waarderen individuele verschillen tussen kinderen door het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Kinderen leren naast kennis, communicatieve en sociale vaardigheden. We voeden kinderen op tot zelfstandige, weerbare mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen, respect hebben voor anderen en creatief omgaan met hun mogelijkheden.

De samenwerking en communicatie met de ouders vinden we daarbij erg belangrijk.
We voelen ons samen met de ouders verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.

Kernwaarden

Mariadonk is een gemeenschap van mensen, groot en klein. Iedereen komt de school binnen met zijn of haar talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de school als gemeenschap een gevoel van veiligheidrespect  en verantwoordelijkheid  is voor elkaar. Dan is optimale persoonsvorming mogelijk.
 

Onze kernwaarden zijn: 'Samen, Inspirerend, Betrokken'


Samen:
Samen kunnen werken met alle leerlingen van de school is bij ons een vanzelfsprekendheid. Leerlingen
van alle leeftijden leren en werken samen en zijn samen verantwoordelijk voor onze school. Het leren
samenwerken speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. De school vindt een goede, intensieve
samenwerking met onze partners en met ouders, leerlingen en extern betrokkenen van groot belang.

Inspirerend:
Onze leerlingen krijgen inspirerend onderwijs in een inspirerende leeromgeving. Vakoverstijgend
thematisch Onderzoekend & Ontwerpend leren speelt een belangrijke rol en de leerlingen hebben de
mogelijkheid om leerstof op inspirerende, flexibele leerplekken te verwerken. Wij laten onszelf graag
inspireren door de wereld om ons heen en sluiten aan bij de actuele maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen.

Betrokken:
Onze leerlingen zijn intensief betrokken bij hun eigen leerproces, zij zijn mede-eigenaar van de inhoud,
planning, vorm en organisatie van het onderwijs wat zij genieten door middel van de kindplannen. Er
worden kind-leergesprekken gevoerd en bewezen effectieve interventies ingezet om de betrokkenheid
bij het leerproces te vergroten. De school is nauw betrokken bij de omgeving en ziet de omgeving ook
graag betrokken bij de school

Logo

Het logo bestaat uit de doorsnede van een boom waardoor je de jaarringen ziet, welke groei en ontwikkeling van kinderen tot uitdrukking brengen. De kleuren komen terug in de huisstijl van ons kindcentrum. De kleur oranje staat voor 'het jonge kind' en de vleugel van onze kinderopvangpartners wat samensmelt met de onder-/middenbouw (bruin) en vervolgens met de bovenbouw (groen) van de basisschool. De kleur groen staat tevens voor duurzaam en dat wil onze school natuurlijk uitdragen. Dit legt de relatie met de gemeente Rucphen,  een groene gemeente.
 

Dorpsschool @nno nu

Dorpsschool staat voor de school in een dorp, daar heeft iedereen meteen een beeld bij van kleinschalig, vertrouwd, verbondenheid, van ons etc.

Met @nno nu brengen we tot uitdrukking dat onze school juist van deze tijd is. Het kan ook gelezen worden als een soort belofte naar ouders toe. Het onderwijs ontwikkelt zich continu en gaat met z'n tijd mee. Deze groei en ontwikkeling is weer een verwijzing naar ons logo, de jaarringen van de boom die datzelfde symboliseren.